close
تبلیغات در اینترنت
تاخیرهای پروازی 14شرکت هواپیمایی
loading...

HiHoliday

  شرکت هواپیمایی آسمان با انجام ۶۸۲ پرواز بیشترین پروازهای فرودگاه بین‌المللی مهرآباد در دی ماه را به خود اختصاص داد که ۲۴۶ پرواز این شرکت هواپیمایی معادل ۳۶ درصد پروازهای این شرکت به موقع و ۴۳۶ پرواز این شرکت نیز معادل ۶۴ درصد پروازهای شرکت هواپیمایی آسمان با تاخیر انجام شد. سهم شرکت هواپیمایی آسمان ۱۴ درصد از کل پروازها، ۹ درصد از کل پروازهای به موقع و ۲۱ درصد از کل پروازهای تاخیردار فرودگاه مهرآباد بود. شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی (هما) نیز در دی‌ماه امسال ۶۳۷ پرواز را از فرودگاه…

تاخیرهای پروازی 14شرکت هواپیمایی

 

تاخیرهای پروازی 14شرکت هواپیمایی
شرکت هواپیمایی آسمان با انجام ۶۸۲ پرواز بیشترین پروازهای فرودگاه بین‌المللی مهرآباد در دی ماه را به خود اختصاص داد که ۲۴۶ پرواز این شرکت هواپیمایی معادل ۳۶ درصد پروازهای این شرکت به موقع و ۴۳۶ پرواز این شرکت نیز معادل ۶۴ درصد پروازهای شرکت هواپیمایی آسمان با تاخیر انجام شد.
سهم شرکت هواپیمایی آسمان ۱۴ درصد از کل پروازها، ۹ درصد از کل پروازهای به موقع و ۲۱ درصد از کل پروازهای تاخیردار فرودگاه مهرآباد بود.

شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی (هما) نیز در دی‌ماه امسال ۶۳۷ پرواز را از فرودگاه مهرآباد انجام داد که ۳۱۴ پرواز این شرکت معادل ۴۹ درصد به موقع و ۳۲۳ پرواز شرکت هواپیمایی هما معادل ۵۱ درصد پروازهای این شرکت با تاخیر مواجه بود.

سهم شرکت هواپیمایی ایران ایر ۱۳ درصد از کل پروازها، ۱۱ درصد از کل پروازهای به موقع و ۱۵ درصد از کل پروازهای تاخیردار فرودگاه مهرآباد بود.
در دی‌ماه امسال همچنین ۶۳۲ پرواز توسط شرکت هواپیمایی ماهان انجام شد که ۳۴۷ پرواز این شرکت هواپیمایی معادل ۵۵ درصد پروازهای این شرکت به موقع و ۲۸۵ پرواز این شرکت معادل ۴۵ درصد پروازهای ماهان نیز با تاخیر صورت گرفت. شرکت هواپیمایی ماهان ۱۳ درصد از کل پروازها، ۱۲ درصد از کل پروازهای به موقع و ۱۳درصد از کل پروازهای تاخیردار فرودگاه مهرآباد را به خود اختصاص داد.
تعداد پروازهای انجام شده
شرکت هواپیمایی زاگرس در دی‌ماه امسال ۵۴۹ پرواز از مبدا فرودگاه مهرآباد انجام داد که ۳۳۳ پرواز این ایرلاین معادل ۶۱ درصد پروازهای این شرکت هواپیمایی به موقع و ۲۱۶ پرواز شرکت هواپیمایی زاگرس نیز معادل ۳۹ درصد پروازهای این ایرلاین با تاخیر مواجه شد. شرکت هواپیمایی زاگرس ۱۱ درصد از کل پروازها، ۱۲ درصد از کل پروازهای به موقع و ۱۰ درصد از کل پروازهای تاخیردار فرودگاه مهرآباد را به خود اختصاص داد.

شرکت هواپیمایی آتا در دی‌ماه امسال ۶۴۱ پرواز از مبدا فرودگاه مهرآباد انجام داد که ۲۷۱ پرواز این ایرلاین معادل ۵۹ درصد پروازهای این شرکت هواپیمایی به موقع و ۱۹۰ پرواز شرکت هواپیمایی آتا نیز معادل ۴۱ درصد پروازهای این ایرلاین با تاخیر مواجه شد. شرکت هواپیمایی آتا ۹ درصد از کل پروازها، ۱۰ درصد از کل پروازهای به موقع و ۹ درصد از کل پروازهای تاخیردار فرودگاه مهرآباد را به خود اختصاص داد.
 
شرکت هواپیمایی قشم‌‌ایر در دی‌ماه امسال ۴۰۵ پرواز از مبدا فرودگاه مهرآباد انجام داد که ۲۸۶ پرواز این ایرلاین معادل ۷۱ درصد پروازهای این شرکت هواپیمایی به موقع و ۱۱۹ پرواز شرکت هواپیمایی قشم‌ایر نیز معادل ۲۹ درصد پروازهای این ایرلاین با تاخیر مواجه شد. شرکت هواپیمایی قشم‌ایر ۸ درصد از کل پروازها، ۱۰ درصد از کل پروازهای به موقع و ۶ درصد از کل پروازهای تاخیردار فرودگاه مهرآباد را به خود اختصاص داد.

شرکت هواپیمایی کاسپین در دی‌ماه امسال ۳۴۲ پرواز از مبدا فرودگاه مهرآباد انجام داد که ۲۲۶ پرواز این ایرلاین معادل ۶۶ درصد پروازهای این شرکت هواپیمایی به موقع و ۱۱۶ پرواز شرکت هواپیمایی کاسپین نیز معادل ۳۴ درصد پروازهای این ایرلاین با تاخیر مواجه شد. شرکت هواپیمایی کاسپین ۷ درصد از کل پروازها، ۸ درصد از کل پروازهای به موقع و ۵ درصد از کل پروازهای تاخیردار فرودگاه مهرآباد را به خود اختصاص داد.
پروازهای به موقع
شرکت هواپیمایی تابان در دی‌ماه امسال ۳۲۶ پرواز از مبدا فرودگاه مهرآباد انجام داد که ۲۱۷ پرواز این ایرلاین معادل ۶۷ درصد پروازهای این شرکت هواپیمایی به موقع و ۱۰۹ پرواز شرکت هواپیمایی تابان نیز معادل ۳۳ درصد پروازهای این ایرلاین با تاخیر مواجه شد. شرکت هواپیمایی تابان ۷ درصد از کل پروازها، ۸ درصد از کل پروازهای به موقع و ۵ درصد از کل پروازهای تاخیردار فرودگاه مهرآباد را به خود اختصاص داد.

شرکت هواپیمایی کیش در دی‌ماه امسال ۳۱۴ پرواز از مبدا فرودگاه مهرآباد انجام داد که ۲۰۹ پرواز این ایرلاین معادل ۶۷ درصد پروازهای این شرکت هواپیمایی به موقع و ۱۰۵ پرواز شرکت هواپیمایی کیش نیز معادل ۳۳ درصد پروازهای این ایرلاین با تاخیر مواجه شد. شرکت هواپیمایی کیش ۶ درصد از کل پروازها، ۷ درصد از کل پروازهای به موقع و ۵ درصد از کل پروازهای تاخیردار فرودگاه مهرآباد را به خود اختصاص داد.

شرکت هواپیمایی ایرتور در دی‌ماه امسال ۲۲۵ پرواز از مبدا فرودگاه مهرآباد انجام داد که ۱۲۶ پرواز این ایرلاین معادل ۵۶ درصد پروازهای این شرکت هواپیمایی به موقع و ۹۹ پرواز شرکت هواپیمایی ایرتور نیز معادل ۴۴ درصد پروازهای این ایرلاین با تاخیر مواجه شد. شرکت هواپیمایی ایرتور ۵ درصد از کل پروازها، ۵ درصد از کل پروازها
ی به موقع و ۵ درصد از کل پروازهای تاخیردار فرودگاه مهرآباد را به خود اختصاص داد.

شرکت هواپیمایی نفت در دی‌ماه امسال ۱۷۰ پرواز از مبدا فرودگاه مهرآباد انجام داد که ۹۸ پرواز این ایرلاین معادل ۵۸ درصد پروازهای این شرکت هواپیمایی به موقع و ۷۲ پرواز شرکت هواپیمایی نفت نیز معادل ۴۲ درصد پروازهای این ایرلاین با تاخیر مواجه شد. شرکت هواپیمایی نفت ۳ درصد از کل پروازها، ۴ درصد از کل پروازهای به موقع و ۳ درصد از کل پروازهای تاخیردار فرودگاه مهرآباد را به خود اختصاص داد.
پروازهای با تاخیر
شرکت هواپیمایی معراج در دی‌ماه امسال ۱۲۸ پرواز از مبدا فرودگاه مهرآباد انجام داد که ۹۰ پرواز این ایرلاین معادل ۷۰ درصد پروازهای این شرکت هواپیمایی به موقع و ۳۸ پرواز شرکت هواپیمایی معراج نیز معادل ۳۰ درصد پروازهای این ایرلاین با تاخیر مواجه شد. شرکت هواپیمایی معراج ۳ درصد از کل پروازها، ۳ درصد از کل پروازهای به موقع و ۲ درصد از کل پروازهای تاخیردار فرودگاه مهرآباد را به خود اختصاص داد.

شرکت هواپیمایی پویا در دی‌ماه امسال ۲۵ پرواز از مبدا فرودگاه مهرآباد انجام داد که ۱۹ پرواز این ایرلاین معادل ۷۶ درصد پروازهای این شرکت هواپیمایی به موقع و ۶ پرواز شرکت هواپیمایی پویا نیز معادل ۲۴ درصد پروازهای این ایرلاین با تاخیر مواجه شد. شرکت هواپیمایی پویا یک درصد از کل پروازها و یک درصد از کل پروازهای به موقع از کل پروازهای فرودگاه مهرآباد را به خود اختصاص داد.

شرکت هواپیمایی اترک در دی‌ماه امسال ۱۷ پرواز از مبدا فرودگاه مهرآباد انجام داد که ۱۲ پرواز این ایرلاین معادل ۷۱ درصد پروازهای این شرکت هواپیمایی به موقع و ۵ پرواز شرکت هواپیمایی اترک نیز معادل ۹ درصد پروازهای این ایرلاین با تاخیر مواجه شد.

لازم به ذکر است که منشا این تاخیرهای پروازی تغییرات جوی، عملیاتی و فنی است.

منبع:پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی
اطلاعات بیشتر در HiHoliday.ir
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 161
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 7
 • آی پی دیروز : 6
 • بازدید امروز : 16
 • باردید دیروز : 12
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 16
 • بازدید ماه : 107
 • بازدید سال : 1,634
 • بازدید کلی : 5,523